24/7 Support Line +90 212 803 29 60

Üyelik Formu Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ERNE GAYRİMENKUL İNŞAAT PAZARLAMA DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş. tarafından hazırlanmış olup ERNE GAYRİMENKUL İNŞAAT PAZARLAMA DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş. bu kapsamda sizleri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır. Veri sorumlusu, ERNE GAYRİMENKUL İNŞAAT PAZARLAMA DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.’nin (Bundan sonra “Erne Gayrimenkul” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

Veri Sorumlusu                                : ERNE GAYRİMENKUL İNŞAAT PAZARLAMA                                                          DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.

Adres                                                 : Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Maslak 1453 Sit. C5 Bl.                                                 Apt. No:1 Ah/B2 Sarıyer/İstanbul

Telefon                                              : 0 (212) 803 29 60

İnternet Sitesi                                   : https://www.erneapartments.com

E-posta                                             : kvkk@erneinternational.com

 

1.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü sınırlar içerisinde ve Kanun’un ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. Erne Gayrimenkul olarak internet sitesi üzerinden üyelik formu vasıtasıyla işlediğimiz kişisel verileriniz “Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği” şeklindedir. Kanun çerçevesinde Erne Gayrimenkul olarak veri işleme amaçlarımız ise aşağıdaki gibidir:

-Hizmetlerimizin Eksiksiz İfa Edilebilmesi

-Üyelik Süreçlerinin Yürütülebilmesi

-Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülebilmesi

-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülebilmesi

-Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülebilmesi

-Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülebilmesi

-Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülebilmesi

-İletişim Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi

-Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülebilmesi

 

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz internet sitemizdeki üyelik formu vasıtasıyla yazılı, basılı, elektronik olarak toplanmakta ve otomatik yollarla işlenmektedir.

İnternet sitesindeki üyelik formu vasıtasıyla topladığımız kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak gerekli olduğu durumlarda üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Erne Gayrimenkul veri aktarımı yaparken 6698 Sayılı Kanun 8. ve 9. maddelerine uygun hareket etmekte ve gerekli teknik ve idari tedbirleri de almaktadır.

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un m.8/2(a) hükmü kapsamında veri işlemeye ilişkin işbu aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak sözleşmesel gerekliliklerin ifa edilebilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, iş süreçlerinin yürütülebilmesi, halkla ilişkiler, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ile tedarikçilere, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlara, iş ortaklarına; hukuki süreçlerin yürütülebilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi, güvenliğin sağlanması ve hukuki uyuşmazlıkların ispatı amacıyla amacı ile yargı mercilerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ek olarak söz konusu kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kanun’un m.9/1 hükmü kapsamındaki açık rıza şartına dayanılarak hizmet kalitemizin ve sürekliliğimizin arttırılması amacıyla bulut hizmeti aldığımız yurtdışında yerleşik ve/veya sunucuları yurtdışında bulunan tedarikçilerimize aktarılması da söz konusudur.

 

4.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

A-BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME VE HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi “ilgili kişi” olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda izah olunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza ilişkin talepleriniz Erne Gayrimenkul tarafından talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede veya en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. Erne Gayrimenkul sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate alacaktır.

 

B-BAŞVURU USULÜ                

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan Erne Gayrimenkul’e yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internet sitemizde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”’nu (LİNK VERİLECEK) kullanabilirsiniz.

 

C-BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

Başvurunuzda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

ok içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Adınız ve Soyadınız

 

ok içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturulduT.C. Kimlik Numaranız

 

ok içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturulduYabancı Uyruklu İseniz Uyruğunuz, Pasaport No veya Varsa Kimlik Numaranız

 

ok içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturulduYazılı Başvuru Yapılacak İse Talep Formunun Altında Islak İmzanız

 

ok içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturulduKVKK 11. Madde uyarınca Talebinizin İçeriği ve Talep Konusu

 

ok içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturulduSize Ulaşım Sağlayabileceğimiz Telefon ve Faks Numarası/Numaraları

 

ok içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturulduSize Ulaşım Sağlayabileceğimiz E-Posta Adresiniz

 

ok içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi

 

ŞİRKETİMİZİN BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

 

Veri Sorumlusu                                : ERNE GAYRİMENKUL İNŞAAT PAZARLAMA                                                          DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.

Adres                                                 : Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Maslak 1453 St.C5 Bl.                                                        Apt. No:1 Ah/B2        Sarıyer/İstanbul

Telefon                                              : 0 (212) 803 29 60

İnternet Sitesi                                   : https://www.erneapartments.com

E-posta                                             : kvkk@erneinternational.com

 

 

                                   ERNE GAYRİMENKUL İNŞAAT PAZARLAMA

                                               DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.