24/7 Support Line +90 212 803 29 60

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

ERNE GAYRİMENKUL İNŞAAT PAZARLAMA DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan sonra “KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle Erne Gayrimenkul İnşaat Pazarlama Danışmanlık Ticaret A.Ş. olarak sizlere ait kişisel verilerin korunması, muhafaza edilmesi ve işlenmesi hususunda KVKK’ya uygun hareket ediyoruz.

Sizlerden internet ortamında sıklıkla veri almaktayız. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi esnasında elde edilen kişisel veriler KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Ayrıca belirtmek isteriz ki internet sitemizin ziyareti esnasında işlenen tüm kişisel veriler Gizlilik Politikamız çerçevesinde de korunmaktadır. Bu konuda internet sitemizde bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı (LİNK VERİLECEK) inceleyebilirsiniz.

İşbu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Erne Gayrimenkul İnşaat Pazarlama Danışmanlık Ticaret A.Ş. (Bundan sonra “Erne Gayrimenkul” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmış olup Erne Gayrimenkul bu kapsamda sizleri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

 

1.KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması KanunundaKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde ifade olunmuştur. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sizleri belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel veridir. Tüm bunlara ek siyasi düşünce, mezhep, ırk, din, dernek-vakıf üyeliği, sağlık bilgisi, felsefi düşünce, inanç, cinsel tercih, sabıka kaydı, ceza mahkûmiyet bilgileri, biyometrik veriler ise özel nitelikli kişisel verilerdir.

 

 

2.AYDINLATMA METNİNİN HUKUKİ DAYANAĞI

6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu, veri işleme faaliyetinde bulunulmadan önce verisi işlenen kişilerin aydınlatılmasını öngörmüştür. Aydınlatma Yükümlülüğü olarak addedilen bu husus Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. Maddesinde “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu ve yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

İşbu Kanunun 3. Maddesinde veri sorumlusu da “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Yine veri işleyen “Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi.” şeklinde hükmolunmuştur. Bu bağlamda veri sorumlusu, internet sitesini ziyaret ettiğiniz Erne Gayrimenkul’dür. Veri sorumlusunun bilgileri de aşağıdaki gibidir:

 

Veri Sorumlusu                                : ERNE GAYRİMENKUL İNŞAAT PAZARLAMA                                                          DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.

Adres                                                 : Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Maslak 1453 Sit. C5 Bl.                                                 Apt. No:1 Ah/B2 Sarıyer/İstanbul

Telefon                                              : 0 (212) 803 29 60

İnternet Sitesi                                   : https://www.erneapartments.com

E-posta                                             : kvkk@erneinternational.com

 

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü sınırlar içerisinde ve Kanun’un ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. Erne Gayrimenkul olarak internet sitesi vasıtasıyla işlediğimiz kişisel verileriniz “Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, İşlem Güvenliği, Pazarlama, Birlikte Konakladığınız Kişiye Ait Kimlik Bilgisi” şeklindedir. Kanun çerçevesinde Erne Gayrimenkul olarak veri işleme amaçlarımız ise aşağıdaki gibidir:

-Sizlere sunulan mal ve hizmet kalitesinin arttırılabilmesi,

-Erne Gayrimenkul bünyesindeki yeniliklerden, sunulan mal ve hizmetlerden sizlerin hızlıca haberdar edilebilmesi,

-Kişiye özel ihtiyaçlar ve kullanım amaçlarının tespit edilmesi bu bağlamda siz müşterilerimize özel mal ve hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi,

-Erne Gayrimenkul’ün ticari faaliyetin yürütülebilmesi ve bu bağlamda sizlere eksiksiz ifanın sağlanabilmesi,

-Değişen, gelişen mal ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve gereken durumlarda aydınlatmanın yapılabilmesi,

-Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin en iyi şekilde faydalanabilmesi,

- Erne Gayrimenkul olarak ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin geliştirilebilmesi, belirlenebilmesi, güvenli bir temele oturtulabilmesi, ticari politikalarımızda ve yönetimsel işleyişimizde doğru kararların alınabilmesi,

-Şirket içi politikalarımızın hedeflerine ulaştırılması ve böylelikle siz müşterilerimizin memnuniyetinin arttırılabilmesi,

-Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi,

-Yaşanan olumsuzlukların hızla çözümlenebilmesi,

-Erne Gayrimenkul’ e talep ve şikayet iletenler ile iletişime geçilebilmesi,

-Mal ve hizmetin ifasının sağlanabilmesi,

-Sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

-Sözleşmesel ilişkilerin kurulabilmesi,

-Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmanız için gereken çalışmaların ilgili birimlerce yapılabilmesi,

- Hukuki düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

- Hukuki uyuşmazlıklarda ispat yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi,

- Halkla ilişkiler, basın, medya süreçlerinin yürütülebilmesi,

Şeklindedir.

 

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK İLKELER

  1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini;
  2. Hukuka uygun olarak işlemeyi;
  3. Verilerin güncelliğini sağlamayı;
  4. Dürüstlük kurallarına uygun davranmayı;
  5. İşlendiği amaç dışında kullanılmamasını;
  6. İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını;
  7. Genel ahlaka, örfe ve adete uygun olarak işlemeyi;
  8. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemeyi;

Erne Gayrimenkul olarak ilke edindik.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan kira sözleşmesi, iletişim-misafir-ödeme bilgisi formu, internet sitemizde belirtilen iletişim kanalları, internet sitemizde paylaşılan şirket telefon numarasının aranması, çerezler, üyelik formu vasıtasıyla sözlü, yazılı, basılı, elektronik olarak toplanmakta olup otomatik olan ve olmayan yollarla işlenmektedir.

İnternet sitesi vasıtasıyla topladığımız kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

6.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak, gizlilik sözleşmelerimizdeki koşullar uyarınca gerekli olduğu durumlarda üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Erne Gayrimenkul veri aktarımı yaparken 6698 Sayılı Kanun 8. ve 9. maddelerine uygun hareket etmekte ve gerekli teknik ve idari tedbirleri de almaktadır.

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un m.8/2(a) hükmü kapsamında veri işlemeye ilişkin işbu aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak sözleşmesel gerekliliklerin ifa edilebilmesi, mal ve hizmetin ifasının sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, iş süreçlerinin yürütülebilmesi, halkla ilişkiler, basın-medya süreçlerinin yürütülebilmesi, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacı ile tedarikçilere, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, taşınmaz maliklerine, hissedarlara, iş ortaklarına; hukuki süreçlerin yürütülebilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi, güvenliğin sağlanması ve hukuki uyuşmazlıkların ispatı amacıyla amacı ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yargı mercilerine, adli makamlara, emniyet müdürlüklerine, kolluk birimlerine  aktarılabilecektir. Ek olarak söz konusu kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kanun’un m.9/1 hükmü kapsamındaki açık rıza şartına dayanılarak hizmet kalitemizin ve sürekliliğimizin arttırılması amacıyla bulut hizmeti aldığımız yurtdışında yerleşik ve/veya sunucuları yurtdışında bulunan tedarikçilerimize aktarılması da söz konusudur.

 

7.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

A-BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME VE HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi “ilgili kişi” olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda izah olunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza ilişkin talepleriniz Erne Gayrimenkul tarafından talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede veya en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. Erne Gayrimenkul sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate alacaktır.

 

B-BAŞVURU USULÜ                

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan Erne Gayrimenkul’e yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internet sitemizde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”’nu (LİNK VERİLECEK) kullanabilirsiniz.

 

 

C-BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

Başvurunuzda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

Adınız ve Soyadınız

 

T.C. Kimlik Numaranız

 

Yabancı Uyruklu İseniz Uyruğunuz, Pasaport No veya Varsa Kimlik Numaranız

 

Yazılı Başvuru Yapılacak İse Talep Formunun Altında Islak İmzanız

 

KVKK 11. Madde uyarınca Talebinizin İçeriği ve Talep Konusu

 

Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz Telefon ve Faks Numarası/Numaraları

 

Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz E-Posta Adresiniz

 

 Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi

 

 

 

 

ŞİRKETİMİZİN BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

 

Veri Sorumlusu                                : ERNE GAYRİMENKUL İNŞAAT PAZARLAMA                                                          DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.

Adres                                                 : Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Maslak 1453 St.C5 Bl.                                                        Apt. No:1 Ah/B2        Sarıyer/İstanbul

Telefon                                              : 0 (212) 803 29 60

İnternet Sitesi                                   : https://www.erneapartments.com

E-posta                                             : kvkk@erneinternational.com

 

 

 

 

 

                                              

 

                                   ERNE GAYRİMENKUL İNŞAAT PAZARLAMA

                                               DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.